Φύλλα Μαθηματικής Παιδείας


 

ISSN 2241-3367

Εκδίδεται στην Αθήνα.

Διανέμεται & αναπαράγεται ελεύθερα.

Δικτυακός Τόπος: http://www.ekthetis.gr

e-mail  info@ekthetis.gr

Στοιχειοθετείται με το LaTeX

Eπιμέλεια: Ν.Σ. Μαυρογιάννης
1) Oι εργασίες πρέπει να είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, e-mail) και να μην έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός συγγραφείς, ορίζεται κάποιος με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία.

2) Oι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε LaTeX (ευκταίο) ή σε Microsoft Word ή σε πρόγραμμα αντίστοιχο με το Word (λ.χ Open Office). 

Εργασίες σε έντυπη μορφή ή εργασίες που προέρχονται από σάρωση εντύπου δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το Word, όλες οι εξισώσεις πρέπει να είναι γραμμένες με το MathType για να είναι δυνατή η μετατροπή τους σε LaTeX.

3) Αν υπάρχουν σχήματα-φωτογραφίες, πρέπει να αποστέλλονται και χωριστά απο το κείμενο.

Στην περίπτωση που τα σχήματα έχουν παραχθεί με κάποιο πρόγραμμα (λ.χ Geometer's Sketchpad, Geogebra, Cabri, WinPlot,  Corel κ.α.), θα ήταν χρήσιμη και η αποστολή των πρωτογενών αρχείων από τα οποία δημιουργήθηκαν τα σχήματα.

4) Η αποστολή μιας εργασίας στον Εκθέτη προϋποθέτει ότι  το υλικό που περιέχει είναι  πνευματική ιδιοκτησία του συντάκτη της και ότι ο συντάκτης δηλώνει πως έχει όλα τα δικαιώματα copyright σε κείμενο, σχήματα και φωτογραφίες.

5) Μετά την αποστολή μιας εργασίας ο αποστολέας λαμβάνει mail-απόδειξη παραλαβής.